canonxnu 發表於 2013-6-17 17:36:50

自動播相軟件

各位 ching

小弟想請教大家,有無軟件可以將相機影完後經驗usb sned去電腦後自動係個mon preview 到。
萬謝

Who 發表於 2013-6-17 20:30:21

唔係部部機都Support!

簡單啲,買張Wifi SD Card將啲相過落電腦度!
頁: [1]
查看完整版本: 自動播相軟件